Chi Phí Truớc Thành Lập Doanh Nghiệp:

Tạo ra một doanh nghiệp là một quy trình phức tạp và đòi hỏi chi phí lớn. Tổng chi phí trước thành lập doanh nghiệp phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp và quy trình thành lập của nó. Chi phí trước thành lập doanh nghiệp bao gồm các loại chi phí doanh nghiệp như lập địa chỉ doanh nghiệp, đăng ký thuế, lựa chọn loại công ty, đăng ký tên công ty, định nghĩa giá trị cổ phần, lập dây chuyền quản lý, chi phí pháp lý và chi phí đối tác. Việc thành lập một công ty thành công có thể yêu cầu rất nhiều tiền bạc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy nhiên đây cũng là một bước quan trọng để mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn.

Lập Địa Chỉ Doanh Nghiệp

Một trong những chi phí trước thành lập doanh nghiệp đó là lập địa chỉ doanh nghiệp. Địa chỉ doanh nghiệp có thể là một số địa chỉ thuê hoặc một số địa chỉ mà công ty chủ quản sở hữu. Nó cũng có thể là một số địa chỉ tại một trung tâm dịch vụ hoặc một số địa chỉ tạm thời, như là một trung tâm làm việc ngoại tuyến. Lập địa chỉ doanh nghiệp có thể rất hấp dẫn và phụ thuộc vào các khu vực khác nhau. Tuy nhiên, cũng có một số quy định pháp luật mà các doanh nghiệp phải tuân thủ hiện nay.

Đăng Ký Thuế

Một trong những chi phí trước thành lập doanh nghiệp là đăng ký thuế. Đăng ký thuế là bắt buộc cho các doanh nghiệp cần thiết để có thể làm việc luôn luôn làm việc trong vòng pháp luật. Để đăng ký thuế, các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về tên, địa chỉ, loại hình doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp.

Lựa Chọn Loại Công Ty

Một trong những chi phí trước thành lập doanh nghiệp là lựa chọn loại công ty. Người điều hành doanh nghiệp cần phải quyết định loại công ty sẽ được thành lập, bao gồm:

  • Công Ty Liên Doanh (LLC): Loại doanh nghiệp này bảo vệ đồng sở hữu và các đối tác của họ khỏi trách nhiệm pháp lý. LLC có thể lựa chọn để nhận lợi íchthuế của các công ty.
  • Công Ty Cổ Phần (Corporation): Loại doanh nghiệp này cung cấp bảo vệ cho các giám đốc và các quản trị viên khỏi trách nhiệm pháp lý.
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Partnership): Loại doanh nghiệp này là một sự kết hợp giữa hai hay nhiều đồng sở hữu và liên quan đến việc chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.
  • Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business): Loại doanh nghiệp này là các công ty nhỏ có số lượng nhân viên ít hơn 500 và có hạn chế trách nhiệm pháp lý.

Việc lựa chọn loại doanh nghiệp cụ thể cũng có thể bao gồm các tài liệu hướng dẫn quan trọng và chi phí thủ tục đăng ký. Người điều hành doanh nghiệp cũng nên bàn luận với các luật sư hoặc chuyên gia trước khi quyết định loại doanh nghiệp sẽ được thành lập.

Đăng Ký Tên Công Ty

Người điều hành doanh nghiệp cũng phải đăng ký tên công ty và đảm bảo rằng tên công ty đó là riêng biệt và không trùng lặp với bất kỳ tên công ty nào khác. Các quy định để đặt tên công ty khác nhau từ khu vực đến khu vực và các quan hệ pháp luật liên quan trong mỗi khu vực. Có thể cần phải trả phí để đăng ký tên công ty.

Định Nghĩa Giá Trị Cổ Phần

Đối với các công ty cổ phần, cần phải định nghĩa giá trị cổ phần. Giá trị cổ phần là số tiền mà các cổ đông phải trả cho công ty khi tham gia. Giá trị cổ phần phụ thuộc vào loại công ty, số lượng cổ phần và các hợp đồng giao dịch cổ phần. Người điều hành công ty cần phải làm rõ giá trị cổ phần của họ trước khi bắt đầu thành lập.

Lập Dây Chuyền Quản Lý

Một trong những chi phí trước thành lập doanh nghiệp là lập dây chuyền quản lý. Trong dây chuyền quản lý, các vị trí cao nhất như giám đốc điều hành, giám đốc điều hành cũng như các chức danh tư vấn pháp luật phải được xác định. Điều này cũng có thể bao gồm số lượng cổ phần và cách chia sẻ các cổ phần. Lập dây chuyền quản lý cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và có thể yêu cầu chi phí pháp luật.

Chi Phí Pháp Lý

Việc thành lập một công ty cũng có thể yêu cầu chi phí pháp lý.

Đánh giá bài viết
0838.386.486