Quyết toán thuế: Khi nào nên làm?

Quyết toán thuế là quá trình kê khai, xác nhận và thanh toán các thuế phải đóng cho cơ quan thuế của đất nước. Đây là quy trình phải được thực hiện mỗi năm để đảm bảo rằng một công ty hoặc cá nhân đang đóng thuế theo mức chuẩn. Quyết toán thuế bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân (PIT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT). Trong tất cả các hồ sơ quyết toán thuế, khách hàng của các cơ quan thuế luôn luôn làm việc với các thuế kiểm toán viên.

Mục đích của quyết toán thuế

Quyết toán thuế là quá trình yêu cầu bởi cơ quan thuế để đảm bảo rằng mọi thu nhập cá nhân và công ty được kiểm soát và ước tính các khoản thuế phải đóng theo luật pháp của đất nước. Nó cũng giúp các cơ quan thuế để kiểm tra việc thu nhập và phát hiện những người có thể không trả đúng số thuế mà họ phải đóng. Quy trình quyết toán thuế nhằm mục đích tạo ra một hệ thống thuế công bằng cho mọi công ty và cá nhân của đất nước.

Khi nào nên quyết toán thuế?

Quyết toán thuế được yêu cầu bởi cơ quan thuế mỗi năm. Những người làm thu nhập cần phải điều chỉnh tài sản của họ trước khi bắt đầu quyết toán thuế, bao gồm việc đổi vốn, đổi tài sản hoặc điều chỉnh lãi suất trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế. Quy trình quyết toán thuế mỗi năm bắt đầu vào tháng 10 và kết thúc vào tháng 12 của mỗi năm.

Hồ sơ quyết toán thuế

Khi làm việc trên hồ sơ quyết toán thuế của mình, cần có một số điều cần chuẩn bị trước khi bắt đầu. Một số tài liệu quan trọng cần có để hoàn thành quy trình quyết toán thuế bao gồm:

  • Sổ tay thuế: Bao gồm các tài liệu liên quan đến thu nhập, chi phí và hóa đơn đã trả trong năm qua. Bạn cũng cần phải chứng minh những khoản chi trả cho quyền lợi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của bạn.
  • Tài liệu giấy tờ: Bao gồm các tài liệu giấy tờ chứng minh các thu nhập và chi phí bạn đã chi trả trong năm.
  • Mẫu quyết toán thuế: Bao gồm mẫu thuế để hoàn thành và nộp đến cơ quan thuế. Mẫu này có thể được lấy về trực tuyến hoặc được cung cấp từ cơ quan thuế.

Tổng kết

Quyết toán thuế là quá trình yêu cầu bởi cơ quan thuế để kiểm soát và đo định số thuế phải đóng cho mỗi công ty và cá nhân. Quy trình này được yêu cầu mỗi năm, và bắt đầu khi bạn muốn bắt đầu thu hồi tài sản (như vốn hoặc tài sản khác) hoặc trả các loại thuế được yêu cầu trong hồ sơ thuế của bạn. Trong quy trình quyết toán thuế, bạn cần chuẩn bị một số tài liệu giúp bạn để hoàn thành hồ sơ và nộp đến cơ quan thuế.

0838.386.486