Dịch vụ quyết toán thuế TNCN và TNDN tại TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ quyết toán thuế Trung bình Ngân sách và Đặc biệt Ngân sách tại Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong những dịch vụ liên quan đến thuế phổ biến nhất trên địa bàn trung tâm TP.HCM. Dịch vụ quyết toán thuế này dành riêng cho cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số thông tin cần biết về dịch vụ quyết toán thuế TNCN & TNDN tại TP.Hồ Chí Minh bao gồm:

1. Các loại thuế liên quan

Theo quy định của Bộ Tài Chính là các loại thuế cơ bản liên quan đến dịch vụ quyết toán thuế TNCN & TNDN tại TP. Hồ Chí Minh bao gồm:

  • Thuế Trung bình Ngân sách (TNCN) là thuế được trích từ các cá nhân và các doanh nghiệp thu nhập từ hoạt động kinh doanh, từ nguồn nhận lãi và từ lương và tiền công.
  • Thuế Đặc biệt Ngân sách (TNDN) là thuế được trích từ các cá nhân và các doanh nghiệp thu nhập từ việc mua bán các hàng hoá, sản phẩm và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

2. Quy định tại TP. Hồ Chí Minh

Quy định về quyết toán thuế TNCN & TNDN tại TP. Hồ Chí Minh có nhiều nội dung bao gồm cả các cá nhân lẫn các doanh nghiệp. Theo quy định này, cá nhân phải quyết toán thuế TNCN & TNDN theo Hội đồng Thuế của TP. Hồ Chí Minh, và các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN & TNDN theo quy định của Bộ Tài Chính và Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh.

3. Phương thức quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN & TNDN tại TP. Hồ Chí Minh có hai phương thức chính:

  • Quyết toán trực tiếp: có thể thực hiện trực tiếp tại các địa điểm có trách nhiệm quyết toán thuế về TNCN & TNDN trên các địa bàn của TP. Hồ Chí Minh.
  • Quyết toán online: có thể thực hiện qua mạng bằng các phương thức đã được quy định.

4. Cách thức giải quyết tranh chấp

Nếu có tranh chấp về quyết toán thuế TNCN và TNDN tại TP. Hồ Chí Minh, câu lạc bộ cá nhân hoặc doanh nghiệp cần thông báo cho Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được thông báo, Sở Tài Chính sẽ giải quyết tranh chấp đó trong thời gian sớm nhất.

5. Lưu ý khi quyết toán thuế

Trước khi quyết toán thuế TNCN & TNDN tại TP. Hồ Chí Minh, các cá nhân và doanh nghiệp cần nắm rõ các điều khoản quy định, đặc biệt là các điều khoản về việc trả thuế. Để đảm bảo việc quyết toán thuế đúng quy định, hợp lý và an toàn, các cá nhân và doanh nghiệp có thể xem xét việc đến các địa điểm có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN & TNDN hay sử dụng các dịch vụ của các công ty có trách nhiệm quyết toán thuế.

0838.386.486