Hướng dẫn thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp

Từ các luật pháp hiện hành, các doanh nghiệp đều phải hoàn thành một số thủ tục pháp lý nghiêm ngặt để thành lập một doanh nghiệp. Mục đích của thủ tục này là để xác định và bảo vệ quyền lợi của cổ đông của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp bao gồm:

1. Định hình nền tảng pháp lý

Quá trình thành lập doanh nghiệp bắt đầu bằng việc xác định nền tảng pháp lý cho doanh nghiệp. Từ đó phục vụ việc lập các quyền hạn đối với các cổ đông của doanh nghiệp. Việc này cũng có thể giúp các nhà đầu tư nhận ra các liên kết hợp pháp để kiểm soát để đảm bảo lợi ích của họ khi góp vốn vào công ty. Một số nền tảng pháp lý được sử dụng để thành lập doanh nghiệp bao gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC): Đây là những công ty được sử dụng nhiều nhất trong thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp. Sự phân chia trách nhiệm của các cổ đông của LLC được giới hạn bởi tổng vốn của công ty.
  • Công ty cổ phần (Incorporation): Đây là công ty tách biệt, trách nhiệm của cổ đông được giới hạn bởi giá trị những cổ phần có trong họ. Việc thành lập công ty cổ phần có thể giúp cổ đông của doanh nghiệp tránh khỏi trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào được đề nghị pháp lý.
  • Công ty liên doanh (Joint Venture): Hiểu đơn giản, công ty liên doanh là một loại doanh nghiệp được thành lập bởi 2 hoặc nhiều công ty hoặc tổ chức với nhau để chia sẻ tài sản, vốn và rủi ro. Trong thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, công ty liên doanh thường không đủ để bảo vệ cổ đông của doanh nghiệp và cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa.

2. Tạo tên doanh nghiệp

Tên của một doanh nghiệp sẽ thể hiện sự tồn tại của doanh nghiệp đối với thị trường. Một tên thích hợp sẽ giúp doanh nghiệp có thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp và tạo một định danh trong thị trường. Trong thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, một tên địa phương phải được đăng ký với cơ quan dịch vụ thuế trước khi thành lập doanh nghiệp.

3. Đăng ký với hội đồng thuế

Việc đăng ký một doanh nghiệp với cơ quan dịch vụ thuế là quan trọng trong việc thành lập một công ty. Lưu ý rằng các doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định của hội đồng thuế để được cấp phép kinh doanh. Trong thủ tục này, doanh nghiệp cũng cần phải định rõ các loại thuế cần được trả và cách trả thuế thay mặt công ty.

4. Lập định nghĩa của công ty

Để thành lập doanh nghiệp, phải tạo một định nghĩa để xác định những mục đích của công ty. Định nghĩa này có thể bao gồm các định hướng chi tiết về công ty, trách nhiệm của các cổ đông, cách thức để thay đổi hoặc bổ sung nội dung định nghĩa này và những quyền lợi của cổ đông.

5. Lập hợp đồng cổ đông

Cuối cùng trong thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp là việc lập hợp đồng cổ đông. Hợp đồng này sẽ xác định các quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông, các quy định về chia sẻ lợi nhuận, số lượng cổ phần được cấp và những thỏa thuận về định danh và tài sản của công ty.

Tổng hợp đều, phần thủ tục xác định và bảo vệ lợi ích của cổ đông là rất quan trọng trong thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp. Nội dung trên đây chỉ là những bước cơ bản trong thủ tục thành lập doanh nghiệp nên cần được bổ sung theo các luật pháp cụ thể của từng quốc gia trước khi thành lập doanh nghiệp.

0838.386.486