SỰ KHÁC NHAU VỀ LỖ  THEO BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ LỖ THEO TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

SỰ KHÁC NHAU VỀ LỖ  THEO BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ LỖ THEO TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Ví dụ: Năm 2019 công ty lỗ theo kết quả hoạt động kinh doanh là 100 triệu , đây là năm đầu tiên của Công ty vì vậy nên số dư TK 4212 nằm bên Nợ là 100tr

Lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 là 80 triệu ( vì 20tr là chi phí không có chứng từ nên kế toán để vào chỉ tiêu B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN)

Vậy câu hỏi đặt ra năm 2020 là:

1/ Là mình sẽ thực hiện nghiệp vụ kết chuyển lỗ năm 2019 là:

Nợ TK 4211/Có TK 4212 vào đầu năm là 100tr hay 80tr?

2/ Năm 2020 khi thực hiện quyết toán thuế TNDN thì sẽ chuyển lỗ để tính thuế TNDN năm 2019 vào năm 2020 là 100 tr hay 80tr?

Trả lời Câu 1:

Đầu năm 2020 thực hiện kết chuyển lỗ Nợ TK 4211/ Có TK 4212: 100tr

Không thể nào hạch toán Nợ TK 4211/ Có TK 4212 là 80tr. Vì “Đây là lỗ thực của công ty là 100tr”. Các cổ đông muốn chia lợi nhuận các năm tiếp theo phải trừ đi 100tr để ra số lãi thực tế tại Công ty.

Nếu các bạn ghi Nợ TK 4211/ Có TK 4212: 80tr thì lúc này bên Nợ TK 4212 vẫn treo 20tr là sai.

Lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN là lỗ để tính thuế TNDN, dùng để xác định lỗ chuyển lổ năm sau khi tính thuế TNDN chứ không phải thấy lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN và lỗ theo kết quả hoạt động kinh doanh là mình làm sai vì Kế toán ghi sổ sách dựa vào chứng từ thực tế xảy ra tại Công ty, Sếp duyệt là chi phí của Công ty không phân biệt chi phí đó thuế có chấp nhận hay không.

Trả lời Câu 2:

Khi tính thuế TNDN năm 2020 thì kế toán sẽ lấy số lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 để chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế năm 2020 là 80tr.

KẾ TOÁN QUẢNG NGÃI

 

0838.386.486