Tại Sau Bảng Cân Đối Ngân Sách

Bảng Cân Đối Ngân Sách (Tại Sau (BUDGET)) là một phương pháp quản lý tài chính hiệu quả để sử dụng thời lượng tài chính của bạn. BUDGET tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách lập bảng cân đối ngân sách của bạn, từ đó xác định nhu cầu tài chính, giới hạn mức chi tiêu và cải thiện kế hoạch tài chính của bạn. Bằng cách giữ một BUDGET, bạn có thể tăng cường tài chính, phát triển thời gian tài chính của bạn và có nguồn cảm hứng để giữ một tài chính khoẻ mạnh. Để tạo ra BUDGET của bạn, nhận được các thông tin cần thiết, phân tích dữ liệu và chuẩn bị một bảng cân đối ngân sách, bạn cần làm một số bước dưới đây.

1. Lấy thông tin ngân sách của bạn

Để bắt đầu lập bảng cân đối ngân sách của bạn, bạn cần phải lấy thông tin về ngân sách của bạn bao gồm:

  • Thông tin về lợi nhuận.
  • Thông tin về thu nhập.
  • Thông tin về những khoản chi tiêu bạn đã thực hiện trong quá khứ.

Bạn cũng cần lấy thông tin về những khoản chi tiêu trong tương lai bạn dự định sẽ thực hiện và thời gian bạn sẽ thực hiện chúng. Không gian tiết kiệm, nợ ngân hàng, các khoản vay và các tài khoản tài sản có thể là các thành phần của lợi nhuận của bạn.

2. Định nghĩa mục tiêu và xác định nhu cầu tài chính

Sau khi có được thông tin, bạn cần định nghĩa mục tiêu tài chính của bạn. Bạn có thể đặt một mục tiêu cho tũn dài hay ngắn hạn, nhưng bạn nên đặt ra mục tiêu cụ thể hơn, bạn cần phải có một mục tiêu cụ thể có thể đạt được.

Khi đã đặt ra mục tiêu, bạn cần xác định nhu cầu tài chính để đạt được mục tiêu của bạn. Việc này bao gồm việc xác định độ lâu dài của mục tiêu, những khoản chi phí cần thiết, cách thức đạt được mục tiêu và cách thức thanh toán.

3. Lập bảng cân đối ngân sách

Khi có được thông tin và nhu cầu để thực hiện mục tiêu tài chính của bạn, bạn có thể bắt đầu lập bảng cân đối ngân sách. Bạn cần lập bảng cân đối một cách cụ thể về gần như tất cả các chi phí ngân sách; thời gian; khoản thu nhập; lợi nhuận; khoản chi tiêu; và cải thiện tài chính của bạn.

4. Lấy các biện pháp thúc đẩy

Sau khi bạn đã lập bảng cân đối ngân sách của bạn, bạn có thể sử dụng các biện pháp thúc đẩy để giúp bạn thực hiện bảng cân đối của bạn. Các biện pháp này bao gồm việc đặt ra các mục tiêu tài chính, tính toán chi phí; và chậm lại việc chi tiêu thừa. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tài chính của bên thứ ba để giúp bạn quản lý tài chính của mình.

5. Cập nhật bảng cân đối ngân sách của bạn

Cuối cùng, bạn cần cập nhật bảng cân đối ngân sách của bạn theo thời gian để đảm bảo rằng bạn luôn ở trên đường đến mục tiêu tài chính của mình. Nếu bạn luôn cân đối ngân sách của bạn, bạn có thể tận hưởng lợi nhuận của một ngân sách kỹ lưỡng. Có nhiều cách để cập nhật bảng cân đối của bạn, bạn có thể sử dụng phần mềm tài chính, bảng tính, hoặc định kỳ xem qua số liệu.

Từ bảng cân đối ngân sách, các công cụ tài chính và các biện pháp thúc đẩy, bạn có thể tạo được một bảng cân đối ngân sách để đạt được mục tiêu tài chính của bạn. Bạn có thể đạt được những mục tiêu của mình nếu bạn nhớ đặt ra mục tiêu cụ thể; xác định nhu cầu tài chính; lập bảng cân đối, và cập nhật bảng cân đối theo thời gian.

Đánh giá bài viết
0838.386.486